Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUG PRZEZ ZAKŁAD POLIGRAFICZNY KOLGRAF

 • W celu zawarcia umowy, strona zamawiająca usługę lub produkt – zwana dalej Zamawiającym – składa pisemne zamówienie drugiej stronie będącej wykonawcą tj. Zakładowi Poligraficznemu KOLGRAF – zwanym dalej ZP KOLGRAF – na zasadach określonych poniżej w niniejszym regulaminie.
 • Zamówienie w formie pisemnej powinno zawierać szczegółowe dane Zamawiającego (nazwę, firmę, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe), przedmiot zamówienia, wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, które zostało określone w kalkulacji dokonanej przed złożeniem zamówienia przez ZP KOLGRAF, datę sporządzenia zamówienia oraz datę realizacji zamówienia ustaloną z ZP KOLGRAF, kompletne informacje i materiały konieczne do wykonania zlecenia (w szczególności projekty i pliki w formacie PDF), za których dostarczenie odpowiada Zamawiający, oraz podpis Zamawiającego.
 • Umowa o realizacji usługi, w tym usługi druku zostaje zawarta z chwilą jej potwierdzenia Zamawiającemu, przez ZP KOLGRAF o przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • ZP KOLGRAF jest zobowiązany do wykonania umowy w oparciu o dostarczone materiały i informacje podane w Zamówieniu wskazane w §1 Regulaminu. ZP KOLGRAF wykonuje usługę druku zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca ZP KOLGRAF nie odpowiada za błędy w projektach oraz za wady powstałe na skutek niewłaściwego przygotowania projektu bądź pliku w formacie PDF dostarczonego przez Zamawiającego . W przypadku znalezienia błędów po druku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione
 • ZP KOLGRAF dokona wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w zamówieniu liczonym od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 • Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenie na rzecz ZP KOLGRAF, określonego w zamówieniu, w terminie wyznaczonym na fakturze.
 • ZP KOLGRAGF w terminie wyznaczonym na realizację zamówienia przedstawi przedmiot zamówienia do dyspozycji Zamawiającego w miejscu swojej siedziby lub dostarczy na wskazany wcześniej adres w zamówieniu.
 • Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po odebraniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy zbadać ten przedmiot w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz pod względem zgodności wykonania z wcześniej zawartą umową..
 • W razie niezgodności przedmiotu umowy, zobowiązuje się Zamawiającego do pisemnego zawiadomienia ZP KOLGRAF w ciągu 7 dni od daty odbioru o tym fakcie, co stanowi podstawę do uwzględnienia reklamacji. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości przedmiotu umowy.
 • Niezależnie od trybu rozpatrywania reklamacji, Zamawiającego obowiązuje termin płatności wskazany na fakturze.
 • Ogólne Warunki Składania Zamówień i Reklamacji zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią integralną część umowy zawartej w formie elektronicznej.
 • Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Realizacji Zlecenia stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
 • Zmiana w treści Ogólnych Warunków Realizacji Zlecenia może nastąpić jedynie w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 • Zamówienia traktowane są jako złożone tego samego dnia jeśli zostały złożone do godz. 12 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 12 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.
 • ZP KOLGRAF posiada wszelkie prawa autorskie oraz inne związane z nimi prawa w stosunku do wykonanych projektów do umowy lub kolejnych umów o świadczenie usług
 • ZP KOLGRAF zobowiązuje się do przeniesienia wyżej wymienionych prawa autorskich na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o przeniesienie takich praw w stosunku do wykonanego przez ZP KOLGRAF projektu.
 • Umowa, o której mowa w pkt.16 niniejszego Regulaminu powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia wskazanego w umowie, o której mowa w pkt.16 niniejszego Regulaminu, w wysokości wskazanej w tejże umowie.
 • Zamawiający oświadcza iż wysyłając zamówienie do realizacji, zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 • Do wszelkich nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i umowach, o których w nim mowa spraw, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa na terytorium RP w szczególności Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

polityka prywatności

polityka prywatności
Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące każdego użytkownika odwiedzającego naszą stonę internetową, a dokładniej – informacje na temat wykorzystywania danych osobowych oraz tzw. plików cookies.

Dane osobowe

Odwiedzając naszą witrynę, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych np. w celu wypełnienia formularza kontaktowego. Przesłane dane nie są wykorzystywane, ani nie przekazujemy osobom lub podmiotom trzecim wyżej wymienionych informacji osobistych takich jak np. adres e-mail.

Pliki Cookies

Podczas wizyty na stronie, niektóre obszary witryny mogą wymagać wykorzystywania tzw. plików cookies. Są to specjale pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika odwiedzającego witrynę w celu jego identyfikacji i zapamiętania niektórych informacji potrzebnych do łatwiejszego poruszania się i korzystania z serwisu w przyszłości.

Powyższe pliki są wykorzystywane także przez podmioty trzecie takie jak np. Google poprzez narzędzia Google Analytics.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie powyższych informacji przesyłanych w plikach cookies, możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia znajdujące się w opcjach Twojej przeglądarki.